Formandens Beretning 2019/20

Bestyrelsens beretning for 2019
Ved ordinær generalforsamling i Hvidovre Kunstforening
Den 11. august 2020
 
På grund af Corona-situationen har det, som bekendt, været nødvendigt at
udsætte den ordinære generalforsamling til forsamlingsforbeholdet tillod
det.
Men nu er vi her, og jeg prøver at samle op om foreningens aktiviteter i
2019.
Vi har haft de obligatoriske 5 udstillinger i biblioteket, og de
udstillende kunstnere har være som følger:
Februar/marts: Maiken Hejnfelt
Maiken er autodidakt med diverse uddannelsesophold i Danmark, bl.a. hos
den hollandske akademiuddannede billedkunstner Laurentius van Dam. Hun
er fascineret af de store vidder, høje bjerge, dybe dale, det
fantastiske lys i naturen og det pulserende liv i storbyerne. Hun maler
både figurativ og abstrakt.
April/maj: Anne Lise Gøthche
Anne Lise er bosiddende i Hvidovre og formand for Kunstforeningen.
August/september: Alice Snerle Lassen
Alices billeder tager sit udspring i drømme og eventyrlig magi med mange
lag og symbolikker. Billederne handler om modsætninger mellem barnets
verden og voksenlivet, konflikter mellem passivitet og aktiv handel,
mellem livsangst og forløsning.
Oktober/november: Christian H. Ditlevsen
Christian maler med olie og han interesserer sig for surrealisme. At
skabe en verden, der ikke eksisterer, er langt mere spændende end
traditionelle billeder. Han efterstræber, at beskueren får lyst til at
træde ind i billedet for at udforske og opleve.
December: Medlemmernes egen udstilling
Det var en flot og meget varieret udstilling, som vi godt kunne være
stolte af.
 
Aktiviteter:
Den 5. april havde vi en medlemstur til Bjørn Wiinblads hus, i Kgs.
Lyngby med en meget fortællende guide omkring hele Bjørn Wiinblads liv
og virke. Der var 20 deltagere.
25. maj var der planlagt en tur til Fabrikken for Kunst og Design, men
denne tur blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger.
28. august – i forbindelse med medlemsmødet – fortalte Poul Sverrild om
kunst i Hvidovre. Det var en spændende orientering, og der var da også
en efterfølgende debat.
4. september var vi en stor flok af medlemmer på besøg i Glyptoteket med
en hel fantastiks ung guide, som fortalte om kunstneren Pierre Bonnards
udstilling. Derefter var der fællesspisning på den nærliggende
restaurant ”Rio Bravo”.
2. november havde bestyrelsen inviteret til fælles ”malerdag” på
Dansborgskolens formningslokale for foreningens medlemmer. Der var
desværre ikke den store tilmelding, men dem der deltog, havde en god,
sjov og produktiv lørdag.
Medlemskredsen: På nuværende tidspunkt er vi 59 medlemmer.
 
Bestyrelsens arbejde:
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder og 5 medlemsmøder
Vi har deltaget i møde med Hvidovre Kultur- og fritidspolitik
Møde med Kulturrådet
3 møder om planlægning af HCU 2020
Skrevet kontrakter med udstillende kunstnere
Arrangeret 5 udstillinger i biblioteket med ophængning og nedtagning
Samt alt almindeligt ”sekretær- og kassererarbejde” som medlemsblad,
indkaldelser, dagsorden, referater, afregninger med kunstnere, kontakt
med bank m.m.
Vi holder bestyrelsesmøderne på skift hos medlemmerne, og der er altid
en god og konstruktiv tone blandt bestyrelsen.
Hvad der i fremtiden skal ske med bestyrelsen og foreningen behandles
under dagsordens punkt 6, men vi håber, der er en fremtid.
Hvidovre den 11. august 2020
Anne Lise Gøthche
 
 
 

Referat af Ordinær Generalforsamling 2020

Referat af ordinær generalforsamling i

HVIDOVRE KUNSTFORENING

TIRSDAG DEN 11. AUGUST 2020 KL. 18.45

I Bibliotekscafeen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent :

Bjarne Pyndt blev valgt og fik accept på, at generalforsamlingen var lovlig til trods for, at der manglede to dag i at den var rettidigt indkaldt. Forsinkelsen skyldtes, at regeringen først d. 8. juli gjorde forsamlinger på mere end 50 personer mulig.

 

2. Valg af stemmetællere:

Elin Palm og Lone Thomsen blev valgt.

 

3. Bestyrelsens beretning:

Se vedhæftede

 

4.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2019 til godkendelse:

Kassereren fremlagde regnskabet, der udviste et mindre overskud.

Sammenlignet med foregående år var kontingentet faldet med kr. 3.775.

Når der alligevel kunne udvises et overskud, skyldtes det medlemmernes egen udstilling i december, hvor foreningen ikke forpligter sig til at købe for ca, kr 5.000

 

5.  Forslag til budget for 2021 til vedtagelse:

Et optimistisk budget blev vedtaget. der kalkuleres med et mindre overskud, hvilket skyldes, at forhøjelsen af kontingentet, vedtaget ved forrige generalforsamling, slår igennem. Der er regnes med 60 medlemmer.

 

6.  Valg af bestyrelse for 2 år

På valg er: Anne Lise Gøthche (ønsker ikke genvalg)

                  Eva Bertelsen (ønsker ikke genvalg)

                    Jonna Finderup (ønsker ikke genvalg)

 Hanne Walther, Hanne Sarup, Susanne Baumann og Anne-Lise Reinholm er ikke på valg, men ønsker ikke at fortsætte.

 

Til ny bestyrelse blev valgt:

Lisbeth Koch for 2 år

Susanne Luup for 2 år

Thorbjørn Rasmussen for 2 år

Bente Gammelgaard for 2 år

Lene Andersen for 1 år

Susanne Baumann modtog genvalg for 1 år

 

 

 

7.  Indkomne forslag :

Bestyrelsen foreslår, at Hvidovre Kunstforening nedlægges, hvis der ikke kan dannes en hel ny bestyrelse. Det skal ske ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Da det lykkedes at få valgt en ny bestyrelse bortfaldt forslaget.

 

8.  Valg af revisor for 2 år (Lise Rask):

Lise modtog ikke genvalg. Da revisor nr. 2 har meldt sig ud, blev der brug for valg af 2 revisorer:

Eva Lund Bertelsen blev valgt for 2 år

Lone Thomsen blev valgt for 1 år

 

9.  Valg af revisorsuppleant for 2 år (Lone Thomsen på valg):

Bjarne Pyndt blev valgt

 

10.  Fastsættelse af kontingent 2021:

Kontingentet forbliver kr. 275 pr medlem

 

11.  Eventuelt:

Ingen kommentarer til dette punkt.

 

Dirigenten gav herefter ordet tilbage til den afgående formand, som takkede for et godt møde, hvor det lykkedes at bevare foreningen.

 

Ref. Eva L Bertelsen

12.08.20

                                                                          

 

 

Indkaldelse og Dagsorden til Generalforsamling 2020

 

Ordinær generalforsamling i

HVIDOVRE KUNSTFORENING

TIRSDAG DEN 11. AUGUST 2020 KL. 18.45

I Bibliotekscafe´en

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2019 til godkendelse
 5. Forslag til budget for 2021 til vedtagelse
 6. Valg af bestyrelse for 2 år

På valg er: Anne Lise Gøthche (ønsker ikke genvalg)

                  Eva Bertelsen (ønsker ikke genvalg)

                  Jonna Finderup (ønsker ikke genvalg)

 Hanne Walther, Hanne Sarup, Susanne Baumann og Anne-Lise Reinholm er ikke på valg, men ønsker ikke at fortsætte.

 1. Indkomne forslag
 2. Valg af revisor for 2 år (Lise Rask)
 3. Valg af revisorsuppleant for 2 år (Lone Thomsen)
 4. Fastsættelse af kontingent 2021
 5. Eventuelt

 

Forslag

Bestyrelsen foreslår, at Hvidovre Kunstforening nedlægges, hvis der ikke kan dannes en hel ny bestyrelse. Det skal ske ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

 

    

Hvidovre den 13. juli 2020

Bestyrelsen

                                                       

 

 

 

Referat af Generalforsamling 2019

Referat af ordinær generalforsamling i Hvidovre Kunstforening

Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 18.45 i Bibliotekscafeen

 

Valg af dirigent:    Bestyrelsen foreslog Lone Thomsen, der blev valgt.

1.   Valg af to stemmetællere: Bjarne Pyndt og Bo Nielsen valgtes.

2.   Bestyrelsens beretning findes sidst i dokumentet.

3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til

      godkendelse.

Kassereren gennemgik regnskabet, der til forveksling lignede regnskabet  for 2017.

Bladudgiften er steget som følge af nedlæggelse af kommunens trykkeri.

78 pct af indtægterne er gået til kunstkøb. Hvilket svarer til, at hvis alle 71 medlemmer havde fået gevinster, ville dette svare til kr.442 pr medlem. Foreningen har som det ses meget små administrative omkostninger, hvilket har givet mere plads til køb.

Sammenlignet med budgettet, der blev vedtaget i 2016, så var der en merindkomst på kr. 672 og et merforbrug på kr. 38.

Regnskabet blev godkendt.

Forslag til budget for 2020

Kassereren fremlagde et budget, hvori der ikke var taget hensyn til en kontingentforhøjelse.

Budgettet ville derfor, med tendensen til faldende medlemstal, og såfremt udgifterne ikke løb løbsk, give et underskud på kr. 2624

Budgettet blev godkendt.

Indkomne forslag:

Lone Thomsen havde skriftligt fremsat et forslag om, at kontingentet skulle være ens for alle medlemmer.

Forslaget blev vedtaget med 33 stemmer ud af 43 mulige.

Bestyrelsen forslag om, at alle betaler kr. 275 uanset civil status, blev vedtaget med lige så stort flertal.

Valg af bestyrelse:

På valg var Susanne Baumann, Hanne Walther, Hanne Sarup og Anne-Lise Reinholm.

Alle blev genvalgt for 2 år

 1. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år

Anne Forstberg Nielsen blev valgt.

 1. Valg af 1 revisor for 2 år – Elin Palm blev genvalgt.
 2. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

Lone Thomsen blev valgt.

Punkt 11 Forslag til kontingent blev trukket, da andet blev besluttet under pkt. 6.Eventuelt.

Her var der forespørgsel til, hvor man lagde resterende blade.

Bladene bliver bl.a. lagt i biblioteket forgang. Men de bliver efter en måned smidt ud af personalet.

Fremover vil de blive liggende i 2 mdr. fordi vi på forsiden skriver 2 måneders navne.

 

Referat fra Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i Hvidovre Kunstforening

onsdag 14.marts 2018 i Bibliotekscafeen kl.18.45

 

Referat: Valg af dirigent

1.   Lone K Thomsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.

2.   Valg af 2 stemmetællere: Lise Rask og Anne Lise Gøthche

3.   Bestyrelsens beretning v/formanden

Bestyrelsens beretning v/formanden år 2017:

Så er der gået et helt år igen, og jeg skal aflægge beretning om, hvad der er sket i det forløbne år.

Da jeg er ny formand, har jeg med stor interesse læst nogle af de 57 andre beretninger der har været gennem årene. Beretningerne har været meget forskellige, men interessante. Det har været sjovt at se foto fra tresserne.

Her kommer så beretning nummer 58

I år har vi haft 5 udstillinger, 4 kunstnere udefra, og Medlemmernes egen udstilling.

I Januar udstillede Merethe Roy.

Inspirationen til sine billeder finder Merethe primært i naturen, hvor former og farver skaber mange spændende motiver. Hun eksperimentere med mange forskellige tekniker,så som collage og serigrafi.

Merethe  præsenterede en smuk udstilling, med mange skønne naturbilleder.

 

I Marts udstiller Jo Møller

Jo Møller er autodidakt kunstner. Han har dog modtaget undervisning på Århus Kunstakademi og Det jyske Kunstakademi i tegning og grafik.

Jo Møller har lavet en serie billeder som illustrer den græske mytologi. Billederne er lavet i nogle meget smukke gulbrune farver

 Hvidovre kunstforening har købt 4 af disse billeder.

 

I August udstillede Lene Astrup.

Lene Astrup ønsker at afspejle sin store passion for mennesker, dyr og natur. Hun søger varme, humor og livskraft med sine motiver. Der bruges stærke farver, og en bred vifte af forskellige maletekniker.

Lene Astrup præsenterede en rigtig god og farvestrålende udstilling.

 

I Oktober udstillede Ragnhild Jost Harbeck

Kunsterne har malet og tegnet siden sin barndom. Hun lader sig inspirere af naturen og laver sine abstraktioner over naturens former og farver.

Hun startede med at udstille i 1996,har lavet mange udstillinger, men er ellers et meget privat menneske.

 

Medlemmernes egen udstilling.

 Fernisering lørdag den. 2. December (nyt tiltag)
Levende musik med »Trubaduren fra Halløjsenberg. Det var et hyggeligt orkester, god stemning, men vi var desværre for sent ude med invitationerne, så fremmødet var ikke imponerende.

 

Den 7.December Medlemmernes egen udstilling.

Meget alsidig udstilling, med både keramik, glas, og mange gode værker.

Der blev stemt om bedste kunstværk. Præmien gik til Anne-Lise Gøthche

Mødet sluttede med gløgg, æbleskiver og bankospil, hvorefter vi kunne ønske hinanden god jul og godt nytår.

Medlemskredse  I 2017 havde vi 74 medlemmer

 

Aktiviteter

Medlemstur

Lørdag den 7. oktober Turen går til Cisternerne hvor SAMBUICHI har lavet installationen The water

”the water” er skabt ud fra overvejelseromkring harmonien imellem de egenskaber, man kan sanse, og dem man umiddelbart ikke kan fornemme. Den er resultatet af Sambuichi´s tilgang til og undersøgelse af det underjordiske rum og dets omgivelser.

Efter vi havde været i cisternerne gik vi ud og spise.

Lørdag den 16.september Kastrupgaardsamlinge

Glas fra Glasmuseet Ebeltoft møder grafik fra Kastrupgaadsamlingen

Meget spændende udstilling, med mange smukke glasværker.

Bestyrelsens arbejde

Den 23. September var bestyrelsen på rundtur hos 5 kunstnere i Hedehusene i forbindelse med arrangement:  Åbne døre.

Der blev købt et lille billede.

 

Vi har deltaget ved Hvidovre Censurerede udstilling- ved forberedende møder, ved indlevering af værker, ved censurering, ved ophæng af værker, ved fernisering, som vagt og endelig ved udlevering af værker. For dette arbejde fik vi mulighed for at udtage nogle værker fra udstillingen, og disse værker kan derfor udloddes til medlemmerne i dag.

Nye tiltag:  Fernisering, Workshop Medlemmerne bytter billeder.

 Medlemmerne taler om et billede, som har stor betydning for dem.

Susanne Baumann gør det store arbejde i forbindelse med vores medlemsblad,hjemmeside og facebooke, Eva Bertelsen kører med fast hånd vores økonomi, Hanne Walter udarbejder kontrakter med de udstillende kunstnere og sammen med Jonna Finderup, Anne Lise Gøthche, Lis Andersen og Hanne Sarup, søgers der for indkøb og andet til vores medlemsmøder.

Her ud over deltager vi ved ophæng af alle vores udstillinger.

Alle i bestyrelsen bidrager til, at få foreningen til at fungere, og det skal I have en stor tak for.”

 

4.   Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2017 til godkendelse

 

Et underskud på kr 1112 blev årets resultat. Bestyrelsen har i  året brugt en del penge på markedsføring, hvilket har været    medvirkende til et lille underskud. En ny hjemmeside, musik og vin m.v. til fernisering på medlemmernes egen udstilling samt      notesblokke med vores logo til brug af bibliotekets besøgende.

75 medlemmer havde betalt kontingent for 2017 heraf

13 ægtefæller/samlevende par.

Aktiverne udgør kr. 16.077, hvilket kassereren mener er                minimumsgrænsen fremover.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

5.   Forslag til budget for 2019 til vedtagelse

Et forsigtigt budget baseret på nogenlunde uændret medlemskab blev godkendt af forsamlingen

6.   Indkomne forslag

Der var ikke indkomne forslag

7.   Ændring af vedtægter –

Bestyrelsen har i januar udsendt  forslag hertil

Eva gjorde rede for, at vedtægtsændringerne var nødvendige i          forhold til skærpede krav fra bankvæsnet. Samtidig var der forslag om ændring af visse sproglige vendinger.

Forslag til ændringer blev gennemgået og enstemmigt vedtaget.

8.   Valg af bestyrelse

På valg er: Jonna Finderup, Eva Bertelsen, Anne Lise Gøthche

Alle blev genvalgt for 2 år

9.   Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år –

Annie Faxbo er på valg og ønskede ikke genvalg

Anne-Lise Reinholm blev valgt

10. Valg af 1 revisor for 2 år - Lise Rask er på valg

Lise Rask modtog genvalg.

11. Valg af 1 revisorsuppleant for 2 år – Carsten Bender er på valg.

Carsten Bender modtog genvalg

12. Fastsættelse af kontingent for 2019

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt

13. Eventuelt

Ingen indlæg

 

Referent

Eva L Bertelsen

22/3/2018

 

Referat fra Generalforsamling 2017

Referat af ordinær generalforsamling

I Hvidovre Kunstforening

Onsdag 15. marts 2017

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent

  Lise Rask blev valgt

   

 2. Valg af stemmetællere

  Helle Würts og Eva Bertelsen blev valgt som stemmetællere

   

 3. Bestyrelsens beretning v/formanden:

   

  ”Så er der gået et helt år igen, og jeg skal aflægge beretning for, hvad der er sket i det forløbne år. Det kan jo kun blive et sammendrag og lidt om planerne for indeværende år i foreningen. 

  Som i de andre år har vi haft 5 udstillinger, og det har været  meget forskellige udstillinger. Nogle har skabt mere debat og interessee end andre, men det er vel også det, kunsten kan bidrage med.

  I januar udstillede Jeanette Elmelund. Motiverne på hendes oliemalerier var naturalistiske fortolkninger af opstillinger og modeller, og hendes nøjagtige strøg gav næsten et fotografisk indtryk.

  I marts udstillede Jeppe Zabel. Hans yndlingsmotiver er vand, lysreflektioner, skygger og alt ved naturen. Han har en forkærlighed for makrofotografi, fordi det kan vise ting, som vore øjne normalt ikke ser.I hans kunst fremhæver han lysets leg og den fine symmetri, hvilket spiller en vigtig rolle for billedernes begrænsede rammer. 

  I august udstillede Randi Jeppesen. Det var forholdsvis nyt for hende at udstille, men hun præsenterede en rigtig god og farvestrålende udstilling, som blev modtaget meget positivt. 

  I oktober udstillede Helge Nordstrøm og Christella Bamford

  Helge er autodidakt billedkunstner, han har arbejdet med teater og har en fortid som klassisk sanger i kammer og kirkekor.Han har gennem årene udført mange udsmykninger for offentlige institutioner, erhvervsvirksomheder og private.Sideløbende har kunstneren i en lang årrække, solgt og præsenteret sit arbejde gennem en bred vifte af udstillingssteder

  og kunstsammenhænge over hele landet.

  Christella er uddannet indenfor keramik og glas, og parret supplerer hinanden rgtig godt. 

   

  I december udstillede Katja Bjergby

   

  Katjas værker er skabt ud fra hendes livsglæde. Hun elsker naturen og farver og denne livsglæde oplevede vi ved vort julemøde, hvor Katja med stor energi fortalte om hendes arbejde som kunstner.

   

  På grund af dobbeltbooking blev julemødet holdt på Risbjerggård, så der var ikke mulighed for at se på de udsttillede værker, men Katja havde medbragt et lile udsnit af hendes små værker, så der var lidt at præsentere.

   

  Mødet sluttede med gløgg og æbleskiver og bankospil, hvorefter vi kunne ønske hinanden god jul og et godt nytår.

   

   

   

  Medlemskredsen

   

  I 2016 havde vi 83 medlemmer

   

  Aktiviteter

   

  Medlemstur

   

  Lørdag den 30. april mødte 35 medlemmer op til beøget hos keramiker Ruth Lorentzen og tegner og maler Morten Ingemann, og vi blev budt velkommen af kunstnerparret med vin og snacks i deres flotte udstillingslokale på Skodsborgvej.

   

  Mortens tegnede ”striber” og karikaturer udløste megen debat og grin, og hans malerier med sjove og alvorlige klovne fik stor opmærksomhed. Ruths smukke keramiske værker fik ligeledes stor opmærksomhed, og hun åbnede også sit værksted for medlemmerne, så vi fik forklaret processerne, inden de færdige værker var klar til at blive udstillet.

   

  Kunstforeningen købte nogle værker fra begge kunstnere, og der var mange medlemmer, der gik derfra med poser fulde af indkøb.

   

  Efter besøget hos kunstnerne mødtes alle medlemmerne på Skovshoved Hotel, hvor foreningen bød på kaffe og kage i hotellets vinterhave. Der var rigtig god stemning, og det var en god måde at afslutte en dejlig medlemstur.

   

  Den 2. november var der arrangeret et besøg på DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING , og  vi var 14 medlemmer der – efter en deltagerbetalt frokost i restaurant ”Under Uret” – var inde og se udstillingen med P.S. Krøyer’s værker.

   

   

  Aktiviteter i 2017

   

  Sofiero  (Sverige)?

   

  Bestyrelsens arbejde

   

  1. april var bestyrelsen på rundtur hos 5 forskellige kunstnere i Virum-området i forbindelse med Åbne-døre i Lyngby-Tårbæk. 

   

  Vi har deltaget ved Hvidovre Censurerede udstilling – ved forberedende møder, ved indlevering af værker, ved censurering, ved ophængning af værker, ved fernisering, som vagt og endelig ved udlevering af værker. For dette arbejde fik vi mulighed for at udtage nogle værker fra udstillingen, og disse værker kan derfor udloddes til medlemmerne i dag. 

   

  Susanne Baumann gør et stort arbejde i forbindelse med vort medlemsblad, Eva

   

  Bertelsen kører med fast hånd vores økonomi, Hanne Walther udarbejder kontrakter med de udstillende kunstnere, og sammen med Jonna Finderup og Lis Andersen sørger hun for indkøb til vore medlemsmøder.

   

  Herudover deltager vi ved ophængning af alle vore udstillinger.

   

  Alle i bestyrelsen bidager til, at få foreningentil at fungere, og det skal I have en stor tak for.”

   

  1. Fremlægning af det reviderede årsregnskab for 2016 til godkendelse:

   

  Eva Bertelsen fremlagde regnskabet og gjorde rede for indholdet i de enkelte poster.

   

  De samlede indtægter udgjorde i alt kr. 41.488 . heraf blev 82pct anvendt til køb af kunst.

   

  De øvrige omkostninger er endnu en gang minimeret.

   

  Regnskabet udviser et underskud på kr. 3.677. Dette er i tråd med, at det på forrige års generalforsamling blev vedtaget, at mindske formuen.

   

  Foreningens aktiver, bank og kontantbeholdning udgjorde pr 31.12.16  kr. 20.090.

   

  Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

   

  1. Forelæggelse af budget for 2018

   

  Eva fremlagde budget, hvori der forventes samlede indtægter på kr. 40.000.

   

  Heraf er afsat kr. 31.100 til kunstkøb.

   

  1. Indkomne forslag:

   

  Fra medlemmerne var der ikke indkommet nogle forslag. Til gengæld havde bestyrelsen et forslag om, at ændre lodtrækningsreglerne, således at hvert medlem, i lighed med tidligere, blot deltager med et lod ved årets udlodning.

   

  Begrundelsen var, at det er meget tungt og tidskrævende at styre rent administrativt.

   

  Forslaget kom til afstemning og blev vedtaget med så stor tilslutning, at optælling af stemmer var overflødig.

   

  1. Fastsættelse af kontingent:

   

  Bestyrelsen henstillede til, at kontingent forblev uændret i det kommende år.

   

  Det udgør kr 400 for samboende par og kr. 250 for enkeltmedlemmer.

   

  1. Valg til bestyrelsen:

   

  På valg var: Lis Andersen, Hanne Walther, Susanne Baumann, der alle modtog genvalg-Anne Lise Gøthche ønskede ikke at fortsætte i en fast bestyrelsesplads, men ville gerne stå til rådighed som suppleant.

   

   8a. Valg af 1 suppleant for 1 år (Lester Nebelung ønskede ikke at fortsætte perioden ud). Anne Lise Gøthche blev herefter valgt for resten af denne periode.

   

          Valg af 1 suppleant for 2 år. Monna Jönsson  var på valg og ønskede ikke genvalg.

   

  Da ingen ville melde sig til denne post, blev det foreslået, at den første vinder i lodtrækningen fik pladsen. 

   

   8b.  Valg af 1 revisor for 2 år.Elin Palm var på valg og modtog genvalg.

   

  1. Eventuelt

   

  Bestyrelsen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen med en flaske vin.

   

  Anne Lise, der afgik som formand for foreningen, fik ligeledes tak for perioden med en flaske portvin.

   

  Herefter kunne forsamlingen begynde på årets lodtrækning.

   

  Pkt 6 Indkomne forslag:

   

  Bestyrelsen beder generalforsamlingen om at lodtrækningsreglen ændres, således at hvert medlem, i lighed med tidligere, blot deltager med et lod ved årets udlodning.

  Begrundelse:

  Det er administrativt tungt at styre fordi:

  Vindere af tidligere udtrækninger skal registreres.

  Der skal inden lodtrækningen gøres det antal brikker klar, som den enkelte deltager er berettiget til.

  Man kan kun deltage i lodtrækningen enten ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt, derfor skal fremmøde og fuldmagter registreres.

  Årets vindere skal registreres, så de kan komme på den samlede vinderliste

  Når listerne udfærdiges, skal man være opmærksom på at nogle er nye medlemmer. Indmeldelsestidpunktet skal derfor registreres på den samlede vinderliste.

  Lodtrækningsreglerne blev ændret i 2014 med det formål at give medlemmer, der sjældent eller slet ikke vinder, en større chance. Det har dog vist sig, at i praksis har det ikke haft betydning.

   

  Eva L. Bertelsen

  forslagsstiller og lodtrækningsadministrator.

   

                                             

   

 

 

Besøg  
047463